fbpx

BuildEST

LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton on projekt, mille käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse vaates.
Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline vaade näeb ette, et aastaks 2050 on kogu Eesti hoonefond vähemalt energiamärgise klassi tasemel C. See aitab oluliselt kaasa ka kliimaeesmärkide täitmisele, sest hoonete kaudu emiteeritakse umbes pool kogu Eesti CO2 heitmest.
Nii ambitsioonika eesmärgi saavutamine eeldab erinevate valdkondade omavahelist tihedat koostööd ja erinevate teemade tihedat omavahelist sidumist, et tõsta nii riigi kui ka hooneomanike suutlikkust toime tulla renoveerimisvajadusega. Selleks saigi Euroopast taotletud LIFE IP toetus, et strateegiale hoog sisse lükata ning välja töötada vajalikud teadmised ning tööriistad selle elluviimiseks.
Projekti suurem eesmärk on, et keskkonna- ja kliimateemad oleks tihedalt seotud ehitatud keskkonna arendamisega – see peab toimuma terviklikult, kestlikult ja pikka vaadet silmas pidades. Hoonete renoveerimismaratonil on otsene seos Eesti kliimapoliitika eesmärkide saavutamisega ning BuildEST projektil on rohepöördes keskne koht.
BuildEST projekt algas 2022. aastal ja kestab aastani 2028. See rakendub kolmes etapis 2-2,5 aastaste tsüklitena. Projekti kogueelarve on ca 16,3 miljonit eurot, millest Euroopa toetus on 9,5 miljonit. Seda rahastab Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuur (CINEA) LIFE IP (Integrated Projects) programmi kaudu, mis on mõeldud keskkonna- ja kliimameetmete projektidele.

Partnerid

Ministeeriumid: Kliimaministeerium (juhtpartner ja CINEA lepingupartner, kuni 01.07.23 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Rahandusministeerium
Ülikoolid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia
Riigiasutused: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (KredEx), SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigi Kinnisvara AS
Omavalitsused: Tartu, Võru ja Rakvere linnavalitsused
Katusorganisatsioonid/erialaliidud: Eesti Korteriühistute Liit, EVM Maaarhitektuuri Keskus, MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur, Eesti Ringmajanduse Ettevõtete Liit, Ehitusettevõtjate Liit, Digitaalehituse klaster, Eesti Puitmajaliit.

Eesti Vabaõhumuuseumis tegelevad projektiga

Elo Lutsepp
BuildESTi koordinaator
+ 372 5344 4769
elo.lutsepp@evm.ee

Alois Andreas Põdra
Teadur
Tel: +372 5144774
alois.andreas.podra@evm.ee

BE+LIFE uus logo

Uuring „Maapiirkondade eramajaomanike renoveerimisvõimekus ja valmidus“

2023. aasta suvel viib uuringufirma Kantar Emor Eesti Vabaõhumuuseumi tellimusel läbi uuringu „Maapiirkondade eramajaomanike renoveerimisvõimekus ja valmidus“. Uuringu eesmärk on saada ülevaade kuni aastani 2000 ehitatud ja väljaspool Eesti suuremaid linnu paiknevate eramajade tegelikust olukorrast. Sihiks on teada saada inimeste hoiakud maja energiatõhusamaks muutmise suhtes ning kuidas omanikud hindavad oma elamute kultuuriväärtust. Küsitluses osaleb üle Eesti ligi tuhatkond eramajaomanikku. Uuringus vastajad on valitud juhuvalimina eramajaomanike hulgast, kelle hooned jäävad väljapoole maa- ja piirkondlikke keskuseid.

Küsitluse lisaväärtuseks muuseumile on teave selle kohta, kuivõrd majaomanikud ise oskavad tähelepanu pöörata oma hoonete arhitektuursetele väärtustele. Sageli ei tule inimestele mõttessegi, et ka nõukogude perioodil ehitatud hoonetel võib olla kultuuriväärtus ja tegu on arhitektide loominguga. Uuringuga tõmmatakse tähelepanu ka sellele aspektile.

Uuring on osa teadusarendusprojektist LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaratonist, mille eesmärgiks on töötada välja lahendused hoonete energiatõhusaks uuendamiseks. Eesti Vabaõhumuuseum on üks seitsmeteistkümnest projektipartnerist. Riik on KredExi kaudu toetanud eramajade renoveerimist juba kümme aastat. Renoveerimismaratoni ülesandeks on välja töötada tehnilisi lahendusi eramute energiatõhususe tõstmiseks ja suurendada eramajaomanike teadlikkust renoveerimisevajadustest ja -lahendusest.

Uuringu tulemused avaldatakse sama aasta sügisel.

 

Projekti raames toimunud üritused

Toimunud seminaride salvestused

Arendus- ja uurimisprojekt BuildEST - professor Targo Kalamees

Energiamärgised ja kuidas neid mõista - Martin Kikas (TREA)

Energiamärgised ja kuidas neid mõista - Martin Kikas (TREA)

Energiatõhususe lahendustest - professor Thomas Kampmann (inglise keeles)

Vanade elamute renoveerimine ja küttesüsteemide valikud - Ülo Kask (TREA)

Ventilatsiooni projekteerimisest seadistamiseni - Peeter Parre

Hoonete renoveerimislahendused

- Üllar Allev

Küttesüsteemide kaasajastamise ja hoonete energiaklasside arutelu

Mõõdetud õhuvahetus palkmajades nii teoorias kui ka praktikas - Üllar Alev